Lono, o naturálnom prístupe k naším deťom

 • O nás
 • Aktuality
 • Eko škôlka Lieska
 • Články
 • Galéria
 • Kontakt
 • Podpora

 • PPJ

  Počas pedagogicko – psychologického jazdenia (PPJ) sa u detí, mládeže, či dospelých rozvíja celistvá osobnosť v telesnej, duševnej i duchovnej rovine. 

   

  "Kôň ! Kôň ! Kráľovstvo za koňa!“

  Richard III

   

  VÝZNAM PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO JAZDENIA A JEHO PRIAZNIVÉ ÚČINKY:

  POJEM PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGIECKÉ JAZDENIE VŠEOBECNE

  Pedagogicko – psychologické jazdenie je jedna z troch základných zložiek hipoterapie. Hipoterapia je liečba pomocou koňa (hippos – kôň), použitie koňa za účelom liečby. Využíva komplexné pôsobenie koňa na človeka.

  V PPJ sa bežne spájajú prvky pedagogiky, psychológie, hipológie, medicíny, psychiatrie a mnohých ďalších vedných odborov.

   

  HISTÓRIA PPJ

  V marci 1994 bola založená Slovenská Hipoterapeutická spoločnosť, ktorej úlohou bolo spojiť ľudí so záujmom vykonávať hipoterapiu a odborne ich viesť. Vďaka ďalším snahám bola neskôr hipoterapia uznaná ako liečebná metóda i Ministerstvom zdravotníctva SR. V decembri 1994 bola založená Slovenská hipoterapeutická asociácia (SHA), spájajúca všetkých záujemcov o túto metódu.

   

  PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉ JAZDENIE

  V niektorých inštitúciách sa PPJ zameriava skôr na psychoterapeutické jazdenie, u nás sa stretnete s pedagogicky orientovaným  jazdením  na koni, kde sa hlavné edukačné ciele prelínajú s metódami rozvoja osobnosti. 

  Pri PPJ vo veľkej miere využívame prvky animoterapie a ergoterapie (ako práca okolo zvierat, čistenie koní, starostlivosť o postroje...). Hlavnou činnosťou je voltížovanie (cvičenie na koni), jazdenie na koni, práca zo zeme s koňom, vrátane ďalších aktivít, ktoré súvisia s koňom len veľmi okrajovo. Dôležitý je samotný kontakt s koňom, vzťah k nemu, rôzne hry a cvičenia, pri ktorých dieťa nemusí sedieť na koni.

  PPJ u nás prebieha v  kruhovke. Pri PPJ využívame stoj koňa a všetky tri základné chody koňa, krok, klus i cval, podľa schopností dieťaťa.

  Pri PPJ používame rôzne didaktické pomôcky podľa potreby. Či už sú to lopty, rôzne žrde, kruhy, šatky, baby šatky, kocky, vedierka, bábiky, plyšové zvieratká, maňušky, farby, rôzne tabule, pomôcky na  čistenie koňa, rehabilitačné pomôcky a iné...

  Do činnosti teda zahrňujeme:

  • pedagogicko – psychologické jazdenie

  PPJ je u nás viac pedagogicky orientované, s prvkami Montessori, waldorfskej a zážitkovej pedagogiky. V zážitkovej pedagogike (odvodenej od slova zažiť) ide o to, že cez „vedomú účasť“ sa obohacuje vnútorné dobro klienta. Deti majú možnosť overiť si ich doterajšie subjektívne skutočnosti, alebo ich skorigovať a rozšíriť si horizont vnímania.  Je to metóda zameraná na jednanie, pri ktorom sa sprístupňujú, objavujú (cez spoločenstvo a zážitky v pedagogicko neohraničenom priestore)  nové priestorové a časové perspektívy, ktoré slúžia v pedagogickom zmysle. Pri tom sa jedná o ukážkové učebné procesy, v ktorých sú deti vystavené psychickým, fyzickým a sociálnym požiadavkám. Tie podporujú rozvoj ich osobnosti a umožňujú im ďalej budovať zodpovedne ich svet. Zážitková pedagogika v PPJ vytvára priestor pre praktické získavanie skúseností, pomocou rozličných psychomotorických hier a pohybových situácií. Hlavné princípy pre rozvoj zážitkovej pedagogiky v spojitosti s PPJ sú princíp celistvosti (jednota telesného, duševného a duchovného), vnímanie vlastného tela (silné spojenie medzi vnímaním a pohybom), samotná činnosť a kreativita (podpora vlastných riešení), sociálne učenie (komunikácia pri skupinových úlohách), sebadôvera (nové skúsenosti, zážitok úspechu), orientácia na vlastné potreby (zvedavosť, napätie), zodpovednosť za seba samého (poznávanie svojich hraníc, rizika, odhad, prekonávanie strachu). Vychádzame z toho, že pohyb je pre dieťa potrebou. V PPJ využívame hudbu, tanec, výtvarné činnosti, divadlo..., čím u detí prirodzene podporujeme zmysel pre umenie.

  • animoterapiu

  V rámci areálu je možné navštíviť okrem koní aj iné hospodárske zvieratá - sliepky, zajace, morské prasiatko, prepelice, kačky... Pozitívny vplyv domácich zvierat na naše duševné zdravie funguje u malých detí aj u dospelých všetkých vekových kategórií. Správanie zvieratka dokáže byť presvedčivým dôvodom šťastných momentov a zlepšuje nepriaznivú bilanciu pracovného, či všedného dňa. Automaticky to však nefunguje. Len ten, kto sa zvieratku dostatočne venuje, dostane niečo aj naspäť. To znamená, že je dôležité si vybudovať k nemu vzťah, a tým aj spriaznenú dušu. Keď je nám zle, domáce zvieratá sa nás pokúšajú potešiť. Napätie, obavy a stres vycíti u ľudí najmä náš pes Kiara . Pretože má citlivé zmyslové orgány, dokáže na naše rozdielne nálady veľmi dobre reagovať. Preto sa chlpaté stvorenia osvedčili ako duševní utešitelia detí. To platí aj pre dospelých, ktorí sa ocitli v období životnej krízy. Už samotné hladenie zvieraťa je oslobodzujúce. Veď dotyky sú elementárnym faktorom našej spokojnosti. Podobne to platí aj pre túžbu byť akceptovaný, môcť niekomu dôverovať a zároveň byť dôverníkom. V tomto smere sú zvieratá ideálnymi spoločníkmi, pretože sú nezaujaté a ich reakcie sú úprimné. Experti to vysvetľujú tak, že keď napríklad v blízkosti dieťaťa leží na zemi pes, vytvára sa atmosféra pokoja a istoty. Prítomnosť zvieraťa motivuje dieťa k disciplíne. Preto sa úspešne používajú zvieratá ako alternatívni terapeuti napríklad pri hyperaktívnych deťoch. Pri zaobchádzaní so zvieraťom sa rozvíjajú a precvičujú opatrovateľské schopnosti. Tým rastie zodpovednosť a sebaúcta a taktiež sa lepšie rozvíja sociálno – emocionálna oblasť. Deti, ktoré prichádzajú do kontaktu so zvieratami sú tiež zhovorčivejšie a aktívnejšie. Zvieratá poskytujú dôvody na rozhovor, čo zlepšuje i komunikačné schopnosti a sociálne vzťahy. Veľkú rolu tu zohráva i zdravie. Deti sú pravidelne na čerstvom vzduchu, čo drží ich srdce a krvný tlak v správnom tempe a posilňuje imunitný systém. Deti sa pri starostlivosti o zvieratá a kŕmení môžu naučiť zohľadňovať potreby ostatných živých stvorení. Rastie u nich zmysel pre zodpovednosť a podporuje sa detská komunikácia.

  Deti vyrastajúce so zvieratami sú  zdravšie. Tvrdia to vedci, tvrdia to alergológovia. 
  Výskumy ukazujú, že malé deti, ktoré vyrastajú so zvieraťom, majú menej vymeškaných hodín v škole. 

  U 'lezúňov' môže zviera stimulovať rozvoj motoriky, u starších prebúdza záujem o prírodu, rozširujú sa vedomosti detí

  • psychomotorické hry pre deti

  Na pohybe (základnom prejave života organizmu) sa zúčastňujú konštitučné činitele – stavba tela, motorika a psychické činitele. V hrách sú zahrnuté cvičenia podporujúce neuromotoriku (jemnú a hrubú motoriku, koordináciu pohybov, telesnú schému, rovnováhu, orientáciu v priestore), senzomotoriku (súčinnosť vnímania a pohybu), psychomotoriku (motorické aktivity ako prejav psychických funkcií a stavu) a sociomotoriku (odráža existenciu individua v sociálnej skupine).

  V hrách zjednoťujeme duševné a fyzické aktivity (o ktorých sa zmieňuje i prvá talianska lekárka Maria Montessori), pričom fyzické aktivity u detí posilňujú vegetatívne (týkajúce sa všetkých životných funkcií s výnimkou pohlavného rozmnožovania a dráždivosti) funkcie. Otázka činnosti, ktorú vykonávame, je i otázka zdravia. Výchova k pohybu je neoddeliteľnou časťou celkovej výchovy a vzdelávania detskej osobnosti. Potreba pohybu postupne mizne s rozvojom schopnosti autoregulácie (so stúpajúcim vekom), ale pohyb ako taký zostane vždy základom života.

  Pri každej činnosti naväzujeme jeden úkon na druhý v postupnom slede.

  Pohyb ako neverbálny prejav je aj významnou súčasťou komunikácie, prostriedkom prevencie problémov v oblasti biopsychosociálneho vývoja detí, mládeže a dospelých.  Prvá etapa detského vývoja (podľa Piagenta) je práve tá senzomotorická, čo je asi prvých 12 – 20 mesiacov, kedy prebieha celé vnímanie cez pohyb. Dieťa sa učí vlastným materiálnym jednaním, musí veci uchopiť, aby ich pochopilo.

  V hrách sú obsiahnuté i grafomotorické cvičenia, kde hravou formou sprostredkúvame deťom základy písania.

   

  Význam pedagogicko – psychologického jazdenia a jeho priaznivé účinky

  Bežne pracujeme s deťmi, pričom našim predmetom záujmu nie je terapia ako taká (práca s deťmi s poruchami učenia, reči, správania...i keď nie je vylúčená), ale výchovno – vzdelávací proces pomocou koňa.

  Dieťa sa prostredníctvom kvalifikovaného pedagóga s osvedčením na vykonávanie pedagogicko – psychologického jazdenia dostáva do priameho kontaktu s koňom, ktorý na dieťa pôsobí jedinečným dominujúcim a stabilizačným spôsobom. Cieľom je pozitívne ovplyvnenie vývoja, zdravotného stavu a správania sa detí,  a to komplexným prístupom po telesnej, emocionálnej, sociálnej a duševnej stránke.

  Prvky pôsobiace v našom PPJ:

  1. 1.   Špecifické: K špecifickým prvkom, ktoré sú podmienené pôsobením koňa a jeho kroku, možno zahrnúť
  • krok koňa (stimulácia chôdze vzpriamenej)
  • pôsobenie naprogramovaného bioenergoinformačného prenosu z poľa koňa na človeka (energetické ovplyvnenie človeka koňom)
  • bipedálna chôdza (chôdza po dvoch) ako základný pohybový vzorec
  • rytmické prenášanie trojdimenzionálnych stimulov (Krokom koňa vzniká okolo 90 – 110 pohybových impulzov za minútu v troch rovinách. V sagitálnej dopredu – dozadu, horizontálnej hore – dole a frontálnej doprava – doľava. Tieto trojdimenzionálne pohybové stimuly sa rytmicky prenášajú na dieťa. Využívajú sa tu aj stopy fylogenetického vývoja, ktorý evokuje model držania tela napríklad u trojmesačných detí. Ďalej pohyb vzad a pred ako základ motorického vývoja...)
  • pohyb vpred ako báza motorického vývoja
  1. 2.   Nešpecifické: Z nešpecifických prvkov sa uplatňuje:
  • vplyv tepla - pozitívne ovplyvňuje svalovú činnosť, pretože kôň má vyššiu teplotu, okolo 38 stupňov
  • taktilné (hmatové, dotykové) kožné podnety - (trenie srsti) – aby sa mohla uplatniť, nepoužívame sedlo, človek by nemal mať oblečený hrubý odev v dotykovej oblasti
  • vyťahovanie skrátených tkanív
  • cvičenie proti odporu - uplatnenie gravitácie behom rytmického pohybu prenášajúceho sa z chrbta koňa
  • obranné reakcie proti pádu (podpora pudu sebazáchovy)
  • podporné reakcie - umožňuje facilitáciu (spoluprácu) extenzorov (svalov, ktoré naťahujú končatinu v kĺbe) pri tlaku do kĺbov a flexorov (ohýbačov) pri ťahu z kĺbov
  • šijové a bedrové hlboké posturálne reflexy - ovplyvňujú polohou hlavy flexie (ohnutia) a extenzie (natiahnutia a napínania) horných končatín
  • labyrintové reflexy - kolísanie sa na konskom chrbte
  • uvedomenie si proprioceptívnych vzruchov pri emotívnom prežívaní pohybu na koni
  • iradiácia podráždení
  1. 3.   Pedagogické: Vďaka všetkým týmto prvkom spojených s odborným pôsobením sú účinky PPJ na človeka veľmi rozsiahle. Pôsobením PPJ sa okrem iného upravujú:
  • rečové poruchy
  • facilitácia senzorickej integrácie
  • energetické posilnenie človeka
  • rytmizácia organizmu
  • zvyšovanie sebadôvery a emočného vzťahu k cvičeniu

  Najvýraznejšie je ovplyvnenie psychiky. PPJ okrem iného:

  • pôsobí vyrovnávajúco
  • zvyšuje sebavedomie
  • upevňuje sebauvedomenie
  • upravuje emotivitu
  • odbúrava nedôveru, úzkosť a strach
  • tlmí hyperaktivitu, antipatiu a agresivitu
  • zlepšuje komunikáciu a kooperáciu
  • vytvára pocit zodpovednosti, užitočnosti, vzťah k poriadku, vytrvalosti, húževnatosti
  • podporuje kreativitu, intelektové funkcie, koncentráciu, rozhodnosť
  • rozvíja pozornosť, správne sebahodnotenie, pocit samostatnosti a kolektívnosti
  • upravuje poruchy učenia...

  Najdôležitejšie je však to, že sa to deje prirodzenou, nenútenou cestou s radosťou detí, pre ktorých je kôň kamarát, na ktorého sa tešia.

  Bernhard Ringbeckb tvrdí, že zaobchádzanie s koňom (kŕmenie, čistenie, jazdenie, voltíž...) pôsobí na celého človeka a podporuje jeho osobnosť, telesnú, sociálnu a emotívnu. Pocit byť nesený koňom je vstupným pohybovým impulzom, ktoré dieťa pravidelne dostáva od koňa, ale nie stále v rovnakej forme (kôň ide rýchlejšie – pomalšie, mení smer chôdze. Dieťa sa teda musí prispôsobovať rôznej rýchlosti, smeru...). Skúsenosti vyššie uvedeného autora hovoria napr. o tom, že chlapci medzi 4-12 rokom sa prihovárajú ku koňom rovnako, ako dievčatá. Kôň deťom môže veľa ukázať. Ako sa majú k nemu prihlásiť, dávať si na neho pozor, byť k nemu opatrný...Jazda na koni vedie k uvoľneniu a pocitu voľnosti. Kôň sa stáva pre dieťa partnerom, pretože ho akceptuje a tak sa stáva akceptovaným...

  Špecifické vlastnosti koňa v PPJ:

  Kôň ako zviera je v prvom rade pre deti niečím dominujúcim, neovládateľným a úžasným. Je symbolom krásy, slobody, sily a harmónie. Už len jeho veľkosť vyvoláva v každom rešpekt. Kôň je bytosť bez predsudkov, vôbec ho nezaujíma naše meno, aký máme účes, ani to, čo máme oblečené... Akceptuje nás takých, aký sme, nehodnotí, ani nesúdi druhého. Chová sa spontánne a nevtieravo. Primerane reaguje na podnety, ktoré dostane, nie je ako človek, ktorý sa môže pretvarovať z určitého dôvodu. Naopak, keď sa mu niečo nepáči, dá to najavo bez váhania a to okamžite, čím stanoví prirodzené hranice. Napríklad ak ho agresívne dieťa udrie, dá to najavo myknutí, alebo prudším pohybom, čím dieťa stratí rovnováhu a spadne. Je to určitá nonverbálna komunikácia medzi koňom a dieťaťom. Nedá sa podplatiť, ale za úprimnú starostlivosť sa vie poďakovať svojim spôsobom. Nereaguje na to, ako vyzeráme, ale na to ako sa správame. Kôň má konštantné správanie. Je empatický, ohľaduplný a dôsledný. / Komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku s mentálnym postihnutím prostredníctvom PPJ, Mgr. Lenka Kňazovická rod. Horňáková

   

  ETICKÝ KÓDEX:

  -         uprednostňujeme individuálny prístup ku klientovi

  -         vládne u nás tímová spolupráca (sme zohratý tím)

  -         máme kvalitne a dôsledne pripraveného koňa na PPJ

  -         priebežne konzultujeme našu prácu s inými odborníkmi

  -         máme vhodné prostredie pre zvieratá, deti a a ich rodičov

  -         používame stimulujúce pomôcky

  -         odporúčame a vieme zabezpečiť úrazové poistenie

  -         dodržiavame bezpečnostné pravidlá a pokyny

  -         používame najmä madlá (úchyty na bezpečné držanie sa na konskom chrbte)

  -         nič nerobíme na silu a naraz (nenútime robiť dieťa niečo, čoho sa bojí, pracujeme po malých krokoch)

  -         dodržiavame všetky pedagogické zásady výchovy a vzdelávania s prispôsobením edukačných aktivít individuálnym charakteristikám dieťaťa.

  V prípade, že vaše dieťatko potrebuje rehabilitáciu, je nutné do PPJ zapojiť i vášho rehabilitačného lekára, ktorý sa nemusí priamo zúčastňovať hodiny, no všetko konzultuje zo zúčastnenými...(navrhuje plán rehabilitácie, rozhoduje o kontraindikáciach. Jeho inštrukcie vykonáva rehabilitačný pracovník. Ak nie je rehabilitačná starostlivosť potrebná, dieťa u neho absolvuje len vstupné vyšetrenie.


  Kontraindikácie:

  -         život akútne ohrozujúce ochorenia

  -         horúčkovité ochorenia

  -         nádorové ochorenia

  -         zápalové ochorenia v akútnej fáze

  -         neprekonateľný strach z koňa a jazdy na ňom

  -         alergia na srsť, hrivu koňa

  -         kontraindikácie y oblasti neurológie (záchvatové ochorenia), ortopédie (stavy po operácií chrbtice), interných ochorení (hemofilia), chirurgie (poperačné stavy), z oblasti kožného lekárstva (kožné zápalové zmeny)

   


  Dajte o nás vedieť na sociálnych sieťach. Ďakujeme!